tillbaka till huvudsidan /
till Jubileumskrift 40 år

    ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948
 
       


INLEDNING

"Det är inte bara i byggnadstekniskt avseende, som Folkets Hus och Folkets Parkanläggningarna i våra bygder det senaste tiotalet år genomgått en betydelsefull standardförbättring. Från att ursprungligen ha varit rena sammanträdeslokaler och plats för en del enkla nöjen, har Folkets hus i allra största utsträckning blivit värdefulla kulturhärdar..." Sålunda skriver bl. a. en medarbetare i Smålandsposten, Växjö, efter ett besök i Norrhult i februari anno 1948 efter att ha bekantat sig med det småländska industrisamhällets Folkets Hus samt ha fått kastat en blick i dess Gästbok, vari en lång rad skådespelare, teater- och konsertledare gjort sina minnesanteckningar och tecknat sina namn. Att medarbetaren dessutom blev i tillfälle att i en fullsatt Folkets Hus-sal få lyssna till en symfonikonsert av Hälsingborgs radioorkester kunde ju knappast minska hans goda intryck, utan gjorde honom i stället glad och tacksam, om man får tro hans egna ord. Det kan inom parentes nämnas att Norrhult blev den första plats som fick bjuda sin publik på det förnämliga inslaget av symfonikonserter i länets Folkets Hus - ett initiativ som kommer från direktör Karl Kilbom i Folkets Hus Riksorganisation.

Dubbelt glädjande är allt detta, då man tar i bemärkande att Föreningen Folkets Hus i Norrhult i år firar 4o-årsjubileum, ty den 20 april innevarande år är det precis 40 år sedan det vid ett konstituerande möte med ett 20-tal intresserade arbetare i Norrhult enhälligt beslöts att bilda byggnadsföreningen med namnet Folkets Hus, vilket namn år 1941 ändrades till Folkets Hus och Park.

Det är i första hand som ett litet ringa tack till alla dem, män och kvinnor, som nedlagt ett oersättligt arbete fullt av ljus optimism och äktsmåländsk envishet för att skaffa Norrhult en "träffpunkt" till nytta och nöje för samhällets hela befolkning som denna lilla jubileumsskrift kommit till.

Tyvärr har i dess återblick endast kunnat givas en ringa erkänsla åt alla dem, som ägnat tid och arbete i Folkets Hus och Parks tjänst. Må de ej glömmas bort av den svenska arbetarrörelsens hävdatecknare, ty de tillhörde och tillhöra alla den skara av svenska arbetare, som aldrig saknat vare sig mod eller självförtroende och som alltid med ljus optimism infogat sig i ledet bakom standaret med texten FRIHET- JÄMLIKHET - BRODERSKAP.

Framtiden är vår lyder deras motto som nu äro verksamma i Norrhultsföreningen, och för dem passar alltjämt den prolog avarbetarskalden K. J. Gabrielsson, som skrevs för en av Folkets Husstyrelsen i Stockholm anordnad jättekonsert i Musikaliska Akademien, och vars första strof här nedan citeras:

Vi bygga i glädje, vi bygga i sorg,
vi bygga för framtida lycka.
Vi resa i höjden ett fäste, en borg
mot allt, som vill släktet förtrycka.
Att enighet trygga
vi bygga, vi bygga.