tillbaka till huvudsidan /
till Jubileumskrift 40 år

   
DEN NY A PERIODEN

Om vi studera protokollen för att få veta litet om Folkets Husföreningens verksamhet från det lyckosamma året 1937, då det nya och nuvarande Folkets Hus lokaler togos i bruk, skola vi finna, att arbetet i stort sett löpt efter samma regler som förr. Andra tider, andra seder, säger man. Men arbetarrörelsen har bara ett mål: att skapa trygghet och trevnad åt sig själva och åt alla som vill förstå och uppskatta deras vilja till demokrati.

NYKTERHETSVERKSAMHETEN
åtnjuter samma stöd som fordom och uppmuntras på samma sätt till fortsatt kamp för nykterhet och kulturell resning av folket.

STUDIEVERKSAMHETEN
har utökats för att kunna följa med tidens krav på bildning och andlig odling till allas bästa.

MUSIKLIVET
har också fått större plats i föreningslivet. Musik- och sångaftnar förekommer allt oftare på programmen vid underhållningar och fester.

TEATERVERKSAMHETEN
har kunnat betydligt utökats tack vare större scen och möjligheten att även under sommarsäsongen kunna ordna med teaterföreställningar i Folkparken. Av de större turnéer, som gästat det nya Folkets Hus under de senaste åren, må nämnas: Kungl. Operan, Operabaletten, Kungl. Hovkapellet, Kungl. Dramatiska Teatern, Göteborgs Lyriska teater, Svenska Stadsteatern, Helsingfors, Naimie Wifstrand-turnén, Hilding Gavle-turnén, Ingalill Södermans operett-turnéer, Lars Egge, Gustav Werner och så förstås Riksteatern, som ersätter gamla Skådebanan. Av de mera kända skådespelare, som uppträtt på Norrhultsscenen, kan nämnas: Gerda Lundekvist, Viktor Sjöström, Margit Rosengren, Karl Ström, Georg Rydeberg, Pauline Brunius, Arne Olsson, Helga Görlin, Nils Grevillius, Sture Lagervall, Hugo Björne, Gerd Hagman, Harriet Bosse, Adolf Niska, Ruth Stevens, Inga-Bodil Wetterlund m. fl.
 
       
    Av orkestrar ha följande gästat Norrhults Folkets Hus: Lilli Geynes, Håkan von Eichwald och nu senast Hälsingborgs Radioorkester. Vid sidan om teatern har bl. a. varitéer varit på besök: Fritiof Malmsten och N. Sokolsky m. fl. En talrik och tacksam publik har alltid mött upp vid de olika besöken.

BIOGRAFVERKSAMHETEN
har också undergått stora förändringar, i det att Norrhults Folkets Hus fått egen biograf. Den har under åren inspelat 98.591:- kronor (utom skatt.) Detta har i hög grad bidragit till föreningens goda ekonomi.
Ett uppskattat inslag i biografverksamheten, som manar till efterföljd i bygderna landet runt, har varit gratisbio för ortens barn och lärare. Såväl skolbarnen som deras lärare och lärarinnor har visat stor tacksamhet for denna vackra och välmenta tanke på barnen.
 
       

REVYAMATöRERNA
tillhör en nyhet inom föreningen, trots att den i år fyller 11 år. För Folkets Hus ekonomi har den av frivilliga krafter hopsatta amatörgruppen haft stor betydelse. Varje år har gruppen uppfört den s. k. Norrhults nyårsrevy 2-3 gånger inför fullsatt salong. Åtskilliga tusentals kronor har under dessa år kunnat stoppas i föreningens kassa. Styrelsen vill därför i denna lilla skrift passa på att på det varmaste få tacka samtliga medverkande i revygänget för den I 1-åriga oegennyttiga och uppoffrande tjänst de gjort Folkets Hus. Vi vill hoppas, att alltjämt under många år få kunna räkna med deras stöd och få roligt och trevligt.

*

Föreningen har alltid varit positivt inställd till organisationssträvandena. Sålunda skedde anslutning år 1935 till Folkparkernas Centralorganisation, och år 1937 representerade och anslöt sig föreningen vid en konferens i Stockholm till Folkets Husföreningarnas Riksorganisation, som då återupptog sin verksamhet. Till distriktet av Folkrörelsernas Biografkedja har föreningen varit ansluten från dess start.

Till alla som medverkat till förverkligandet av Norrhults Folkets Hus, såväl till den gamla byggnaden som till den nya, riktas ett varmt tack. Detta tack gäller även dem som under årens lopp varit våra gäster.
L. F.