ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948

Känt folk uttalar sig
om Folkets Hus och Park

tillbaka

   

KLAÉS KARLSSON
för Nottebäck-Granhults kommun:

Inom Nottebäck-Granhults kommun har det hittills varit frivilliga krafter inom arbetareorganisationerna och nykterhetsrörelsen som samverkat till uppförandet av våra Folkets Hus och ordenshus. Detta i ordets rätta bemärkelse samhällsgagnande arbete har understundom satts igång av oförvägna optimister, vilka ej alltid räknade med den ekonomiska sidan av saken. Förlitande sig på solidariteten och offerviljan hade de mod att sätta igång företaget och en vacker dag står byggnaden färdig. Härvid kommer man osökt att tänka på de ord som Hjalmar Branting en gång yttrat be- träffande ett Folkets Hus: "Det är solidariteten, som rest denna byggnad, och solidariteten skall den själv tjäna."

Det är glädjande att kunna konstatera, att det mer och mer blivit klart för de statliga och kommunala myndigheterna, att ett modernt samhälle har behov av offentliga samlingslokaler. Ett tydligt bevis härpå är den uppmärksamhet, som regering och riksdag under senaste åren ägnat denna fråga och vilken givit till resultat, att man gått in för att stödja och uppmuntra de rörelser, som har till uppgift att sörja för att våra folkrörelser får ett "eget hem" i varje bygd.

Ett bevis för, att vår kommun uppskattar den kulturella verksamhet, som bedrives inom Folkets Hus-föreningarnas och liknande föreningars lokaler i form av bibliotek, studiecirklar, teater och musikcirklar etc., är att den kommunala delen av nöjesskatten efterskänkes till den lokal där densamma influtit, vidare lämnar kommunen avsevärda anslag till de bibliotek och studiecirklar som har sin hemvist inom dessa lokaler.

Då Norrhults Folkes Hus-förening nu går att fira sin fyrtioåriga till- varo ber jag att få uttala ett önskemål om, att Norrhults Folkets Hus allt framgent måtte stå öppet för all kulturbefrämjande verksamhet i demokratins och den gemensamma utvecklingens tjänst.

Klaés Karlsson
Kommunalnämndsordförande.