ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948

Känt folk uttalar sig
om Folkets Hus och Park

tillbaka

    ERIC JOHANSSON
för Södra Smållands distrikt av Folkets Hus och Parker:

Den som från barndomen på nära håll sett Folkets Hus och Park i Norr- hult utvecklas, kan ej annat än känna sig tillfredsställd. Den utveckling som skett under dessa år har Norrhults arbetare all anledning att vara stolta över och i synnerhet de, som lade grunden för rörelsen. Deras arbete har krönts med framgång. I egen~kap av ordförande i Södra Smålands distrikt av Folkets Hus och Parker får jag inför 40-årsjubileet framföra di- striktets välgångsönskningar och tacka för det goda samarbetet och den stora insats som Folkets Hus-föreningen i Norrhult gjort för distriktet.

Med glädje och tillfredsställelse kunna vi se tillbaka 10 år, då ett litet antal Folkets Hus-föreningar samlades i Norrhults Folkets Hus och bildade distriktsorganisationen, som i dag i samarbete med Folkets Hus och Parkers Riksorganisationer samt Sveriges Folkbiografers AB, blivit en stor och stark organisation, där anslutna föreningar erhåller stöd inom alla de mångskifande områden, som våra Folkets Hus och Parker arbetar för. Men ännu återstår mycket. Våra Folkets Hus och Parker måste lyftas upp ekonomiskt och kulturellt. Detta kan vi endast göra genom sammanhållning och soli- daritet. Därigenom skapar vi förutsättningar för fruktbringande arbete till vårt gemensamma bästa.

Vi tackar för det samarbete som vi haft under den gångna tiden och uttalar den förhoppningen, att detta samarbete skall förbli för framtiden.

Med välgångsönskningar.
Eric Johansson.