ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948

Känt folk uttalar sig
om Folkets Hus och Park

tillbaka

    KARL KILBOM
för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation:

Folkets Husföreningarnas Riksorganisation omsluter nu i runt tal 820 ekonomiska föreningar - Folkets Husföreningar, Medborgarhus, Bygdegårdar o. a. Tillsammans representerar dessa fastigheter ett värde, som torde närma sig 100-talet miljoner kronor. Driftens ekonomiska omslutning är heller inte dålig, visande att aktiviteten har stigit. Dessvärre finns det emellertid svaga punkter. En del föreningsstyrelser tar inte sina uppdrag med tillräckligt allvar, beroende på att de inte föstår Folkets Hus-rörelsens väldiga betydelse för föreningslivet och folkets krav på fritidsunderhållning. I andra fall har styrelseledamöterna alldeles för många uppdrag. De hinna inte tränga in ordentligt i med förvaltningen sammanhängande frågor.

Den förbättrade ekonomin och den stegrade aktiviteten är delvis en följd av den högkonjunktur vi de senaste åren haft i vårt land. Högkonjunkturen' kan emellertid inte vara i evighet. Med en socialdemokratisk regering kan vi visserligen utgå ifrån att allt skall göras för att förhindra arbetslöshet och därav följande svårigheter, men klokt torde ändå vara att räkna med "sämre tider" någon gång framöver. Vi måste därför i tid vidta alla åtgärder för stärka föreningarnas ekonomi, genom ökad andelsteckning och vidgad verksamhet i övrigt. Folkets Hus-rörelsen upplåter ju lokaler till alla riktningar och intressen, varför det är bara naturligt, om den också vädjar till folk även utanför arbetarrörelsen att bli andelsägare. Arbetsgivarna har alldeles särskilt anledning att understödja Folkets Hus. Folk tar hellre anställning på en plats, där det är väl sörjt för fritidsförströelse än där möjligheter till sådan saknas. Också kommunerna har intresse av att understödja Folkets Hus-rörelsen. Kan det ligga i någon kommunalmans intresse att ungdomen tvingas resa till andra kommuner och erlägga nöjesskatt?

Men också Riksorganisationens ekonomi skall stärkas. Senaste kongress beslöt, att föreningarna skall teckna aktier i rörelsens affärsbolag, Sveriges Folkbiografer, i viss proportion till det egna kapitalet och ställde en vädjan till dem att i viss proportion till den egna rörelsen lämna kreditgarantibevis. Dessa behövs inte f. n., men det är klokt att i tid skapa en reserv, som kan ta~ i anspråk. F. ö. kan man inte skilja på Riksorganisationen och de olika föreningarna. Styrkan hos den lokala organisationen betyder styrka hos rikssammanslutningen och omvänt.

Folkets Husföreningen i Norrhult är ett av rörelsens bättre företag. Sammanhållningen hos platsens befolkning omkring Folkets Hus har varit och är föredömlig. Andelsägarna har, såvitt undertecknad vet, alltid slutit upp omkring styrelsen, och denna har på ett mönstergillt sätt förvaltat före- taget. Omtanke, initiativkraft och framåtanda har präglat handhavandet av föreningens angelägenheter. Så skall det vara - det är en önskan från Riksorganisationens sida, att det bleve så överallt. Men många uppgifter återstår. Våra lokaler skall utan att vara lyxiga ständigt bjuda högsta mått av bekvämlighet och trevnad. Olika föreningar skall alltid bjudas möjligheter att hålla sina möten och fester i Folkets Hus. Människornas behov av förströelse skall tillgodoses genom biograf, teater, musik, dans och vad annars kan finnas på ett kultiverat och uppbyggande sätt, och sist men inte
.minst: ungdomen, även den icke föreningsanslutna, skall beredas möjlighet att odla hobby, att få förströelse och bedriva studier i Folkets Hus.

I vetskap om att Norrhults Folkets Husförening och alla dess intressenter vill medverka till en sådan utveckling av sitt företag, sänder Riksorganisationen de hjärtligaste hälsningar.

K. Kilbom.