ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948

Känt folk uttalar sig
om Folkets Hus och Park

tillbaka

    RAGNAR LUNDKVIST
för Folkparkernas Centralstyrelse

En folkparks möjligheter att ge någonting för sin publik är beroende på de resurser de förfoga över och det intresse, som föreningen själv och dess styrelse har i detta avseende. För Edert vidkommande föreligga resurserna, då Eder folkpark genom den sommarteater, som Ni färdigställde för ett tiotal år sedan, lanserade en delvis ny princip i byggnadskroppens utformning. Möjligheterna att bjuda publiken teater och underhållning oberoende av vädrets makter har genom Edert projekt fått en lycklig lösning, och hoppas jag,. att de gångna åren givit Eder en erfarenhet i detta avseende, som kan vara säväl Eder som övriga folkparker till nytta och gagn.

Intresset från styrelsens sida torde icke ha saknats att bjuda varierande underhållning. Naturligt nog är möjligheterna att engagera dyrbara och attraktiva program beroende på det ekonomiska utbyte, som man kan räkna med i förhållande till publikanslutningen. Edra strävanden att ge god teater har naturligt nog medfört ekonomiska uppoffringar för föreningens vidkommande, men den känslan att man därmed gett något värdefullt torde till stor del eliminera de ekonomiska bekymren, som lätt vill tränga fram i förgrunden.

Jag vill lyckönska Eder till de gångna årens goda arbete och resultat. Framtiden för Eder, när Edra planerade förändringar komma till verklighet, torde medföra att Ni i ännu högre grad kunna tillfredsställa såväl Eder som Er publiks önskemål, som sammanfaller med det gemensamma program, som vi alla inom folkparksrörelsen arbeta efter: att bjuda det bästa möjliga till för alla överkomliga priser.

Med välgångsönskningar.
Ragnar Lundkvist.