BYGGNADSMINNET

Länsstyrelsens beslut och renoverings-& anpassningsprojekt

tillbaka till huvudsidan

   

BYGGNADSMIINET 
Teater-& biosalongen (etapp 1)
Invigning Teater- & biosalong
Exteriört, portal & kiosk .. (Etapp 2/1)
Exteriört, huvudbyggnad ... (Etapp 2/2)
Exteriört, huvudbyggnad ... (Etapp 2/3)
Exteriört, danssalongtak ... (Etapp 3)

Renovering av huvudbyggnadens plåttak 2011

Handikappanpasning

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

BYGGNADSMINNET

Norrhult Folkets Hus med tillhörande park blev av länsstyrelsen under 1999 byggnadsminneförklarat.

Ur Länsstyrelsens beslut (199-03-19):
"Till stora delar, som exteriör, stomme, planlösning och många interiöra detaljer bevarar Norrhults Folkets Hus sin ursprunglighet och i jämförelse med andra Folkets Hus i länet är teatersalongen en av de mest välbevarade. Läget i bruksorten och föreningens historia, med starka band till både fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen på orten, är talande och typisk.

Folkets Hus i Norrhult tillhör den andra "generationen" Folkets Hus, som blev större och mer påkostade än sina föregångare. Till skillnad från tidigare anlitades arkitekter för utformningen av husen. Norrhults Folkets Hus visar hur en i grunden enkel byggnad genom omsorgsfull utformning gjorts till en både värdig och festlig mötesplats för "vanligt folk". Genom flexibla rumslösningar, som samverkar med den omgivande parken, har arkitekten skapat en föränderlig anläggning, lämpad för olika typer av aktiviteter och olika säsonger. Trots byggnadsåret 1936 är Folkets Hus-byggnaden en exponent för den 20-talsklassicistiska stilen, med rena volymer och sparsmakat klassicistiska detaljer.

Länsstyrelsen finner att Norrhults Folkets Hus med tillhörande park är att betrakta som synnerligen märklig genom sina arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden i egenskap av identitetsskapande symbol genom den samhällshistoria som anläggningen förmedlar."

Byggnadsminnesförklaringen kommer att på sikt innebära tämligen omfattande restaureringar med tanken att återskapa de ursprungliga interiörerna och exteriörerna för att för eftervärlden bevara detta unika kulturarv.
I första etappen har Teater & Biosalongen iordningställts med målning av väggar och tak i ursprungsfärgerna.
Omslipning av golv och iläggning av nya mattor, nya gardiner och upphängningar, nya rullgardiner samt nödvändig renovering av biografstolarna.

Den 26 november invigdes den "nya" Teater- och Biosalongen av landshövding Wiggo Komstedt.

Etapp 2 Projektet är slutfört och slutbesiktigades 2001-09-27

Etapp 3 Delvis fortsättning på projekt 2